skip to Main Content
NASJONAL ORGANISASJON FOR ETNISK MINORITETSMENN

Nasjonal Organisasjon For Etnisk Minoritetsmenn (FOREM) er en partipolitisk uavhengig, ikke-religiøs og ikke-statlig interesseorganisasjon for gutter og menn med etnisk minoritetsbakgrunn.

FOREM jobber med reell likestilling og inkludering av gutter og menn med etnisk minoritetsbakgrunn på individ, gruppe, organisasjons- og samfunnsnivå. Vi tilbyr individualsamtaler, grupper og kurs som er forankret i sosialt arbeid som fagfelt med spesielt fokus på empowerment, mobilisering, bevisstgjøring, reell brukermedvirkning, reell innflytelse og utvikling av ressurser.

WAQAS S. HUSSAIN

Waqas S. Hussain er utdannet sosionom fra VID Vitenskapelige Høgskole og har studert psykologi og kriminologi ved Sheffield Hallam University i England og ved Universitetet i Oslo. Han jobber som familieveileder i barneverntjenesten bydel Alna. Waqas har ti års erfaring med sosialt arbeid med personer som har utøvet vold og vært utsatt for vold i nære relasjoner fra Reform – ressurssenter for menn, Stiftelsen Tryggere og Samtale Oslo.

Waqas har holdt kurs for foreldre og arbeidsseminar for interesseorganisasjoner og offentlige institusjoner. Han har seks års erfaring som kursleder for ungdom med blant annet livssyn, likestilling, kjæresteforhold, mobbing og vold. Han har også vært teamleder for Røde Kors sitt psykososiale team som jobbet med flyktninger i Norge, Syria og i Bangladesh.

Waqas tok initiativ til å opprette FOREM fordi han ser behovet for et mannlig minoritetsperspektiv i likestillings- og integreringsarbeidet, og inkluderingen av minoritetsgutter og menn i utviklingen av likestillings- og integreringsfeltet.

bro
ABRAR RASOOL

Abrar Rasool er utdannet sosionom og har master i sosialfag/barnevern. Abrar jobber som ledende miljøterapeut ved Aline og Frydenberg barnevernsinstitusjon med ansvar for ungdom som bor på institusjonen. Han har hatt praksis i både Nav og barneverntjenesten. Abrar har jobbet med barn og ungdom som miljøarbeider i flere år og er opptatt av at alle barn og ungdom skal ha gode og trygge oppvekstvilkår og like muligheter uansett bakgrunn med fokus på at deres kulturelle bakgrunn ivaretas.

bro
bro
ALI AMMAD

Ali Ammad har utdannelse i informatikk og samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo og økonomi og administrasjon fra Norges Miljø og Biovitenskapelig Universitet. Ali er grüder innenfor transportbransjen. Han er samfunnsengasjert og har hatt flere verv i lokalpolitikken. Ali er spesielt interessert i personlig økonomi, bedriftsøkonomi og innovasjon. Han er en av FOREMs stiftere og er særlig opptatt av vanskeligstilte personers og marginaliserte gruppers muligheter til å bygge og bruke egne ressurser for å klare seg selv i arbeidslivet og bli økonomisk selvstendig.

LISA AKERØ

Lisa Akerø jobber som kjønn og mangfoldsrådgiver i Norges Røde Kors’ internasjonale avdeling. Hun har syv års erfaring med veiledning og sosialt arbeid med personer utsatt for vold i nære relasjoner, æresrelatert vold og menneskehandel fra Oslo Krisesenter og Oslo Røde Kors. De siste årene har hun hatt ansvar for beskyttelse, kjønn og inkludering, samt psykososial støtte, i Røde Kors’ migrasjonsinnsats, i henholdsvis Norge, Regionalt i Europa og i Bangladesh. Hun er 37 år gammel, fra Oslo og har master i humanitær katastrofeledelse.

bro
bro
LUSINE HARUTYUNYAN

Lusine Harutyunyan jobber i NAV bydel St. Hanshaugen som mottakskonsulent for ungdom i sosialtjenesten. Lusine er utdannet lærer i Armenia og har master i flerkulturell og internasjonal utdanning fra Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun har også studert spesial pedagogikk ved Universitetet i Oslo. Lusine har lang erfaring med ungdomsarbeid gjennom Røde Kors og arbeid med flyktninger fra flere asylmottak, samt introduksjonsprogrammet ved NAV St. Hanshaugen. Hun har også erfaring som kursholder både gjennom Røde Kors og flere asylmottak.

SILVANA SANDULOVIC

Silvana Sandulovic jobber ved den kommunale Tolketjenesten i Oslo som konsulent. Hun kommer opprinnelig fra Serbia, men har siden 2007 bodd og jobbet i Norge. Gjennom sin juristutdanning og yrkeserfaring i Serbia har Silvana jobbet mye med utsatte grupper av mennesker med både rådgivning, veiledning, oppfølging, motivasjon og ansvarliggjøring. I to år har hun jobbet på Mira Ressurssenter for innvandrer -og flyktningkvinner med hovedansvaret for prosjektet «Mødre som veiledere», som var et regjerings-tiltak i forebygging av vold i nære relasjoner med minoritets kvinner og barn som målgruppen. Hun har jobbet mye med blant annet krisehjelperådgivning, veiledning, bevisstgjøring og Empowerment.

bro
Back To Top